+371 25006000

24 stundu avārijas dienests: +371 25189933

Pie šādas situācijas, ja esošais pārvaldnieks savus pienākumus nepilda un kopība ilgstoši ir neapmierināta ar pārvaldnieka darbu kvalitāti un izpildi, tad vēlams būtu nonākt pie lēmuma un izvērtēt pārvaldnieka maiņu savai ēkai. Ja ēka nespēj vienoties par pārvaldnieka maiņu un ir daļa, kura vēlas esošo pārvaldnieku paturēt, tad, izvērtējot kopējo situāciju, var noteikti arī izvērtēt vērsties tiesā pret pārvaldnieku, pamatojoties, ka tas nepilda tam uzdotās pārvaldīšanas funkcijas.

Atblstoši likumam, sapulcēs var piedalīties dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas. Pilnvara nav nepieciešama notariāla. To var noformēt arī vienkāršotā veidā, kas būtu rakstveidā vai parakstīta ar e-parakstu un, ja šāda pilnvara ir izgatavota un tajā dzīvokļa īpašnieks ir norādījis personu, kurai šo pilnvaru tas devis, šī persona ir lemtspējīga dzīvokļa īpašnieka vietā.

Gan likums, gan Berga Nami gadījumā, līgumā ir atrunāts, ka jaunajam dzīvokļa īpašniekam ir jāiesniedz īpašuma apliecinošs dokuments, vai nu zemes grāmata vai tiesneša lēmums ēkas apsaimniekotājam. Papildus mēs aicinām cilvēkus vienmēr iesniegt pieņemšanas un nodošanas aktu, kurus parakstījušas abas puses, kur ir atspoguļoti arī īpašuma skaitītaja rādījumi, lai ir zināms, ar kādiem skaitītāju rādījumiem un datumiem var izrakstīt jaunajam īpašniekam komunālo maksājuu rēķinu. 

Berga Nami saviem klientiem ir izveidojis un piedāvā izmantot klientu protālu. Tā iespējas sevī ietver arī skaitītāju rādītāju nodošanu, iespēju aplūkot savus rēķinus, arī visus vēsturiskos rēķinus var aplūkot. Dzīvokļu īpašnieki var redzēt elektronisko mājas lietu. Berga Nami gadījumā, tie ir pārvaldīšanas plāni, kopsapulču lēmumi, līgumi un uzkrājumu fondu, kā arī cita vieda atskaites. Informāciju par mājas parādniekiem. Kā arī cilvēkiem ir iespēja viedot saziņa ar Berga Nami kā ēkas pārvaldnieku, izmantojot šo klientu portālu.   

Ja ēkai ir izveidojies parāds pie esošā pārvaldnieka, viennozīmīgi, tā var un drīkst mainīt apsaimniekotāju. Jebkurš parāds, tās ir kopības saistības. Tātad, ja ēkai ir parāds pret siltuma piegādātāju, tad tās ir kopības saistības netakarīgi no tā, kas ir ēkas pārvaldnieks. Nākot vietā jaunajam pārvaldniekam, šīs saistības saglabājas jebkurā gadījumā. Tātad, māja var veikt apsaimniekotāja maiņu neatkarīgi no tā vai ēkai ir parāds, strādājot ar esošo pārvaldnieku vai jaunu.

No Berga Nami puses, parasti ieteikums šo konfliktu risināt patstāvīgi pašiem iesaistītajiem, savstarpēji vienojoties par risinājumu, it īpaši, ja ir zināms, kam auto pieder. Ja nav iespējams sazināties ar personu, kam pieder auto un netiek atbildēts, piemeram, WA grupā, kurā ir dzīvokļu īpašnieki, ja tāda ir, kā arī netiek reaģēts uz lūgumu auto pārvietot, var mēģināt sazināties ar esošo pārvaldnieku, jo retos gadījumos, pēc numura zīmes vai autostāvvietas ir iespēja noskaidrot, kam šī auto mašīna pieder vai, kurš ir atbildīgs par tās novietošanu konkrētajā stāvvietā. 

Berga Nami palīdz veikt apsaimniekotāja maiņu. Apsaimniekotāja maiņas procesi paši par sevi ir diezgan laikietilpīgi un sarežģīti, līdz ar to, no Berga Nami puses tiek sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti kā arī novadīti visi procesi, kas palīdz ēkai, bez īpašas iesaistes, piemēram, juridiskajos jautājumos un procesos, pāriet bez īpašiem starpgadījumiem.

Palīdzam arī ēkām ar lēmuma pieņemšanas procedūrām, sagatavojot, piemēram anketas, protokolus, pilnvarojumus, novadot kopsapulces un arī pašu pāriešanu kontrolējam, lai tā būtu ievērota kā likumā prasīts. Tātad visi pārejas procesi no idejas līdz brīdim, kad ēka jau ir pārgājusi pie Berga Nami no Berga Nami puses tiek koordinēta. 

Ja dzīvoklī mainās deklarēto personu skaits, tad dzīvokļa īpašniekam ir jāizprasa izziņa no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes vai arī šī izziņa elektroniskā veidā var dabūt portālā Latvija.lv un šī izziņa ir jāiesniedz esošajam pārvaldniekam, lai tas varētu veikt izmaiņas savās sistēmās. 

Ja ir izveidojies strīds vai konflikts starp kaimiņiem, pārsvarā gadījumos pārvaldnieks neiesaistās to risināšanā. Apsaimniekotājs nepilda tiesneša vai policijas funkcijas. Visbiežāk tie ir sadzīviski strīdi par, piemēram, skaļuma vai klusuma ievērošanu, vai transporta līdzekļa novietošanu svešā stāvvietā. Uzvedības normu pārkāpuma situācijas u.tml. Šajā gadījumā nepieciešams ir mēģināt savstarpēji atrisināt šos konfliktus vai arī jāvēršas policijā.

Pārvaldniesk var iesaistīties problēmu risināšanā visā, kas attiecas uz kopīpašuma lietošanas kartību. Kā piemēram, kā marķēt autostāvvietas, lai visiem būtu vieta un kā organizēt automašīnu stāvēšanas izkārtojumu. Kur un kā, piemēram, risināt jautājumu par velisopēdu novietni ēkas iedzīvotājiem vai bērnu ratiņu novietni u.t.t.