+371 25006000

24 stundu avārijas dienests: +371 25189933

Privātuma politika

1. Mērķis un personas datu pārzinis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai vai juridiskai personai – Datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis ir nekustamo īpašumu apsaimniekotājs SIA “Berga Nami” (turpmāk – Berga Nami), reģ.nr. 40203196110, juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 24D, LV-1005.

Berga Nami kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@berganami.lv

2. Personas datu apstrādes nolūks

Nepieciešamība ievākt un apstrādāt personas datus Berga Nami rodas, veicot dzīvojamo un komercīpašumu namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbības, pildot normatīvajos aktos noteiktos valsts un Ministru Kabineta noteikumus, izpildot klientu pasūtījumus un nodrošinot Berga Nami saimniecisko darbību, tajā skaitā:

 • Pārvaldnieka nodrošināšana
 • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana un līgumu slēgšana
 • Ēkas finansu uzskaites nodrošināšana
 • Parādu administrēšana, juridiskais atbalsts un lietvedība
 • Dzīvokļu īpašnieku priekšlikumu apkopošana un risināšana
 • Mājas uzraudzības budžeta izstrāde un uzraudzība
 • Ēku renovācijas nodrošināšana
 • Inženiertehnisko iekārtu un mājas konstrukciju monitorings
 • Tehniskā uzturēšana
 • Telpu un teritorijas uzkopšana
 • Koplietošanas telpu uzkopšana un teritoriju uzturēšana
 • Periodiskās ģenērālās tīrīšanas
 • Dezinfekcija, deratizācija, dezinsekcija
 • Vides sakopšana, zaļās zonas ierīkošana un uzraudzīšana
 • Ainavas veidošana un sezonālo darbu nodrošināšana
 • Ēkas inženiertehnisko sistēmu regulāras apkopes
 • Sīkie remonta darbi
 • Ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība
 • Avārijas dienests 24 h diennaktī
 • Namu atjaunošana, gudra namu pārvaldīšana
 • Energopatēriņa audits, analīze un risnājuma sagatavošana
 • Renovācijas tipa izvēlē un realizācija
 • Garantijas darbu izpildes kontrole un vadība
 • citus personas datu apstrādes nolūkus, kad persona izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot Berga Nami pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīta ar Berga Nami sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Personas datu kategorijas

Berga Nami ir informācija par Datu subjektiem, personas datu avotiem, personas datu saņēmējiem, personas datu glabāšanas ilgumu.

Personas dati tiek vākti gan no Datu subjekta, gan ārējiem avotiem. Personas datu kategorijas, kuras Berga Nami lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, vecums, klienta numurs;
 • kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • profesionālie dati, piemēram, izglītība, amats, darba vieta;
 • dati saistībā ar subjekta parakstu, viedokli vai lēmumu;
 • dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;
 • maksājumu un finanšu dati, piemēram, bankas konta numurs, līgumu summas, maksājuma apmēru un datumu;
 • videonovērošanas rezultātā iegūtie dati, kas raksturo ārējo izskatu, apģērbu, gaitu, pārvietošanās virzienus, laiku un datumu;
 • Berga Nami subjektu, organizēto publisko pasākumu dalībnieku attēls;
 • informācijas sistēmu un interneta vietņu dati, piemēram, IP adrese, sīkdatnes (tīmekļa vietnes pārlūkošanas dati), kas ir dati par tīmekļa vietnes berganami.lv apmeklēšanu, piemēram, datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;
 • citi iepriekš neminēti personas dati, atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida, un Datu subjekta sniegtās informācijas, ko Berga Nami apstrādā.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Berga Nami apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt. Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu personas datus, ir:

 • Berga Nami funkciju nodrošināšanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. Piemērojot šo tiesisko pamatu, Berga Nami nav rīcības brīvība attiecībā uz noteiktajiem pienākumiem;
 • noteikts līguma izpildei vai pasākuma veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, t.i., dzīvību un veselību.

5. Sīkdatnes

Tīmekļa vietnes berganami.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām Berga Nami izmanto sīkdatnes, par ko Datu subjekts tiek brīdināts, pirmo reizi apmeklējot Berga Nami vietni. Lietojot vietni, Datu subjekts piekrīt sīkdatņu izmantošanai un apstiprina, ka ir iepazinies ar tīmekļa vietnes Sīkdatņu politiku un skaidrojumiem, kā arī piekrīt to izmantošanas mērķiem.

6. Fotografēšana un filmēšana Berga Nami organizētajos pasākumos

Berga Nami organizē publiskos pasākumus (sapulces, tikšanās, prezentācijas u.c.), kuru laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Par organizētajiem pasākumiem informāciju var ievietot Berga Nami tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos vai subjektiem citā informācijas nodošanas veidā (e-pasti, telefons, pastkastes). Publiskajās vietās filmēšanu un fotografēšanu var īstenot bez īpaša brīdinājuma. Atrodoties pasākuma teritorijā, Datu subjekts apliecina, ka ir informēts un tam nav iebildumu, ka tiek iekļauts/-a audio vizuāla materiāla izveidē par pasākuma norisi. Par to, ka pasākumā notiks fotografēšana vai filmēšana Berga Nami ievieto informāciju uz pasākuma afišas, un pasākuma vietās izvieto īpašus paziņojumus.

Ja notiek kāda kolektīva vai komandas fotografēšana, Berga Nami drīkst publiskot šādu fotoattēlu vai video, neprasot Datu subjekta piekrišanu, uzskatot, ka attēls neattiecas uz konkrētu personu, bet gan uz visu kolektīvu.

Berga Nami ir tiesīgs publiskot Datu subjekta iesūtītos attēlus, ja tajos nav redzama kāda cita fiziska persona.

Berga Nami ir tiesīgs nodot fotoattēlus vai videoierakstus no Berga Nami organizētajiem publiskajiem pasākumiem trešajām personām, lai atspoguļotu Berga Nami notiekošās aktivitātes plašākai auditorijai.

7. Videonovērošana

Lai nodrošinātu un veicinātu Berga Nami drošību, mazinātu sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējuma riskus, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību, Berga Nami teritorijā un publiskajās telpās tiek veikta videonovērošana.

Piekļuve videonovērošanas ierakstiem ir tikai Berga Nami atbildīgajai personai ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī, lai pārliecinātos, ka videonovērošanas sistēma darbojas.

Berga Nami neveido videoierakstu rezerves kopijas un nenodod datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk par normatīvajos aktos noteikto laika periodu, t.i., veiktie videoieraksti Berga Nami glabājas ne ilgāk kā 365 dienas.

8. Personas datu saņēmēji

Berga Nami var nodot personas datus, lai nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi ar nosacījumu, ka līgumslēdzējpuse ir apliecinājusi, ka nodrošinās normatīvajiem aktiem atbilstošu datu aizsardzību.

Berga Nami var nodot personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai līguma izpildi, vai ja to atļauj normatīvie akti personas datu aizsardzības jomā.

Personas dati var tikt nodoti paraugu pasūtītājiem, maksātājiem vai parauga īpašniekiem gadījumā, ja tā nav viena un tā pati persona un parauga pasūtītājs ir norādījis visas personas kā testēšanas pārskata saņēmējus.

9. Personas datu iegūšana

Berga Nami var iegūt datus un informāciju par personas datiem no citām valsts informācijas sistēmām un iestādēm.

10. Personas datu nodošana trešajām valstīm

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā (turpmāk – ES/EEZ).

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ tikai un vienīgi, ja Berga Nami ir tiesiskais pamats to darīt. Berga Nami nodos informāciju tikai gadījumā, ja saņēmēja puse spēs nodrošināt atbilstošu personu datu aizsardzības līmeni un atbilstību datu apstrādes prasībām. Pirms tam Berga Nami veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu Datu subjektu par šādu informācijas nosūtīšanas nepieciešamību.

11. Glabāšanas periods

Berga Nami uzglabās personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Datu subjekts izmantos Berga Nami pakalpojumus vai arī, kamēr Datu subjekts neatsauc savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka normatīvie akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati, nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

12. Personas datu drošības garantijas

Berga Nami nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Berga Nami pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības.

Berga Nami apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam atspoguļojamā veida

Berga Nami vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.

Berga Nami darbinieki, kuri apstrādā personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

13. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes periodā

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Datu subjektam ir tiesības ietekmēt datu apstrādi, sazinoties ar Berga Nami rakstot uz e-pastu: info@berganami.lv Datu subjektam ir tiesības:

13.1. iegūt informāciju par to, vai Berga Nami ir apstrādājis jebkādu Datu subjekta personisko informāciju;

13.2. piekļūt apstrādātajai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu gadījumā) un izņemot, ja piemērojamie normatīvie akti datu aizsardzības jomā paredz citādi, tostarp saņemt informāciju par:

 • datu apstrādes nolūku;
 • attiecīgajām personas datu kategorijām, kas tiek apstrādātas;
 • personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, jo īpaši tādiem saņēmējiem, kas atrodas ārpus ES/EEZ;
 • iecerēto datu glabāšanas periodu;

13.3. lūgt labot datus. Datu subjektam ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Berga Nami ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, vai sniegt skaidrojumu, kāpēc Berga Nami var nebūt iespējas izlabot datus;

13.4. lūgt dzēst datus (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu subjektam ir tiesības lūgt dzēst personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Berga Nami var atteikties dzēst personas datus, ja šo datu apstrāde nepieciešama, lai Berga Nami pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Tādā gadījumā Berga Nami ir pienākums sniegt skaidrojumu, kāpēc dati nevar tikt izdzēsti;

13.5. lūgt ierobežot Datu subjekta datu apstrādi. Dažos gadījumos Datu subjekts ir tiesīgs lūgt ierobežot datu apstrādi, piemēram, kad Datu subjekts apstrīd personu datu precizitāti vai gadījumā, kad dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, bet tie nepieciešami Datu subjektam, lai, piemēram, celtu prasību tiesā. Tādā gadījumā Berga Nami vairs neapstrādās attiecīgos personas datus;

13.6. iebilst pret datu apstrādi, tostarp iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, t.i., personas datu automātisku apstrādi, lai izvērtētu vai prognozētu personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgās vēlmes, intereses, uzvedību, uzticamību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kas var radīt personai tiesiskas sekas. Ja šādi iebildumi ir pamatoti, Berga Nami vairs neapstrādās attiecīgos personas datus, izņemot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos;

13.7. atsaukt savu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukšanas;

13.8. pieprasīt, lai ar Datu subjektu saistītie personas dati personai tiktu sniegti strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai Datu subjekts šādus personas datus varētu pārsūtīt citam datu pārzinim, vai tieši nodot šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;

13.9. izmantot tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada Datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā;

13.10. iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;

13.11. saņemt kompensāciju, ja Datu subjektam datu aizsardzības pārkāpumu (nozaudēšanas, nozagšanas, noplūdes) rezultātā ir radies materiāls vai morāls kaitējums.

Ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai ir šaubas, ka personas dati ir drošībā, lūdzam sazināties ar Berga Nami rakstot uz e-pastu: info@berganami.lv

Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

14. Citi noteikumi

Berga Nami ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Berga Nami tīmekļa vietnes berganami.lv sadaļā “Privātuma Politika “